Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

İhraç edilen malların müşterisinin iflas etmesi nedeniyle Gümrükten çekilemeyen malların Gümrükte yakılarak imha edilmesi halinde bedelinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı hususu ile söz konusu satışın gelirden düşülmesi halinde yüklenilen KDV’den dolayı mahsup yoluyla kullanılan KDV açısından hangi işlemlerin yapılması gerektiği hususu hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1460
26/04/2012
Konu
:
İhraç edilen malların müşterisinin iflas etmesi nedeniyle Gümrükten çekilemeyen malların Gümrükte yakılarak imha edilmesi halinde bedelinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı hususu ile söz konusu satışın gelirden düşülmesi halinde yüklenilen KDV'den dolayı mahsup yoluyla kullanılan KDV açısından hangi işlemlerin yapılması gerektiği hususu


            İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olunduğu, 2008 yılında Belçika'ya 7.788 Euro'luk tekstil ürünleri ihracatı yapıldığı, ancak satılan malların müşterisinin iflas etmesi nedeniyle malların Belçika Gümrüğünden çekilemediği ve Belçika Gümrüğünde yakılarak imha edildiği, istemeniz halinde bu malların imha edildiği ile ilgili olarak Belçika Gümrüğünce tarafınıza evrak verileceği, 2008 yılında satışlarınızda gösterdiğiniz ve yüklenilen KDV'sini mahsup yoluyla kullandığınız bu malların imha edilmesi sebebiyle bedelinin yurt dışından gelemeyeceği belirtilerek 2008 yılında gelir yazdığınız bu satışı kurum kazancının tespitinde gider olarak gösterip gösteremeyeceğiniz ile söz konusu satışı gelirinizden düşmeniz halinde 2008 yılında yüklenilen KDV'den dolayı mahsup yoluyla kullandığınız KDV açısından yapmanız gerekenler hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.
            Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Yönünden;
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
            Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.
            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesinde "Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir." hükmü yer almaktadır.
            Bu hükme göre, emtianın kıymeti düşen mal olarak emsal bedeli ile değerlenebilmesi için iktisadi kıymetinde önemli bir azalışın yangın, deprem, su basması gibi tabi afete veya bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi haller nedeniyle olması gerekmektedir.
            Aynı Kanunun 267 nci maddesinde yer alan hükme göre emsal bedel, ortalama fiyat esası ve maliyet bedeli esasına göre belli edilememesi halinde, ilgililerin müracaatları üzerine takdir esasıyla belirleneceği belirtilmekte ve bu değerlemenin, Kanunun 72 nci maddesinde belirtilen takdir komisyonları marifetiyle yapılacağı hüküm altına alınmaktadır. Kanunun 75 inci maddesindeki hüküm uyarınca takdir komisyonlarının servetleri, sınaî hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişilerden yararlanabilme imkânları bulunmaktadır
            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından Belçika'ya ihraç edilen ve müşterinizin iflas etmesi nedeniyle Belçika Gümrüğünden alınamayarak Belçika Gümrüğü yetkililerince yakılmak suretiyle imha edilen tekstil ürünlerinin maliyet bedellerinin, söz konusu ürünlerin Belçika Gümrüğü tarafından imha edildiğine ilişkin bu ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeler esas alınmak  suretiyle takdir komisyonu tarafından verilecek karara istinaden  kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılması mümkün bulunmaktadır.
            Diğer taraftan, söz konusu malların mülkiyetinin karşı tarafa geçmiş veya bedellerinin Şirketinizce tahsil edilmiş olması halinde Belçika Gümrüğü yetkililerince yakılmak suretiyle imha edilen tekstil ürünlerinin maliyet bedellerinin gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.
            Katma Değer Vergisi Yönünden;
            Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her türlü mal ve hizmet ihracatı katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;
            -Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,
            -Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması,
            gerektiği hükme bağlanmıştır.
            Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesine ilişkin yayımlanan 84 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere ihracatın tevsiki gümrük beyannamesi ve satış faturaları vasıtasıyla yapılmaktadır.
            Bu itibarla, Şirketiniz tarafından yurt dışındaki müşteriye teslim edilmek üzere gönderilen ve gümrük beyannamesiyle Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıktığı tevsik edilen tekstil ürünlerinin alıcıya tesliminden önce zayi olması durumunda, söz konusu malların zayi olduğunun sigorta işlemleri ile kanıtlanması ve taahhüt hesaplarının da Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kapatılmış olması şartıyla, bu işlemlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.