Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

İtalya'da mukim şirkete ödenecek kar payının vergilendirilmesi.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-1459
26/04/2012
Konu
:
İtalya'da mukim şirkete ödenecek kar payının vergilendirilmesi.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ...  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizin sermayesinin % 79'unun İtalya'da mukim ... unvanlı şirkete ait olduğu, şirketinizce kar payı dağıtılmasının planlandığı belirtilerek, ilgili ülkeyle yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının da dikkate alınarak, yabancı ortağa yapılacak kar dağıtımında hangi oranda gelir vergisi tevkifatı yapılacağı, şirketiniz tüzel kişi ortağı İtalyan şirketinin Türkiye'de bir işyeri açması ve kar payını bu işyeri vasıtasıyla elde etmesi halinde İtalyan şirketine yapılacak kar dağıtımına bağlı olarak stopaj yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa oranı, İtalyan şirketinin Türkiye'deki işyerinin kar payı üzerinden kurumlar vergisi ödeyip ödemeyeceği, bu kar payının İtalya'ya transfer edilmesi aşamasında Türkiye'deki işyeri bünyesinde transfere bağlı olarak stopaj yapılıp yapılmayacağı yapılacaksa oranın ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanununun "Tam ve Dar Mükellefiyet" başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler." hükmüne yer verilmiştir.
            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere (2009/14593 sayılı BKK ile) % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı  hüküm altına alınmıştır.
             Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
            Şirketinizin % 79 pay sahibi ortağı olduğunu belirttiğiniz İtalya mukimi "... S.p.A şirketinin, şirketiniz nezdinde sahip olduğu hisseler nedeniyle elde ettiği kar payı gelirlerinin vergilendirilmesinin anılan Anlaşmanın "Temettüler"i düzenleyen 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
            Söz konusu Anlaşmanın 10 uncu maddesinde;
              1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
            2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Akit Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak temettü elde eden kişi temettünün gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının yüzde % 15'ini aşamaz.
            3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya diğer haklardan veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer kurum haklarından elde edilen gelirleri kapsar.
            ...
            5. Bir Akit devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olarak bulunduğu diğer Akit devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette bir sabit yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra ederse ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyerinin ya da sabit yerin arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda temettüler, bu diğer Akit Devlette, bu Devletin mevzuatına göre vergilendirebilir.
            ...   "
            hükümlerine yer verilmiştir.
            Buna göre, % 79 pay sahibi İtalya mukimi ortağınıza dağıtılacak kar payları üzerinden, gayrisafi temettü tutarının % 15'ini aşmamak üzere Türkiye'nin de vergi alma hakkı bulunmaktadır. Türkiye'de yapılacak vergilemede iç mevzuat hükümlerimiz esas alınacak olup iç mevzuattaki oranın daha düşük olması halinde ise bu oranın uygulanacağı tabidir.
            Türkiye tarafından bu şekilde alınacak vergi, Anlaşmanın "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca, İtalya'da mahsup edilebilecektir.
            Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesi için söz konusu İtalya mukimi şirketin İtalya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin İtalya yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile birlikte Noterce veya İtalya'daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilmiş Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
            Diğer taraftan, 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik" ile mükellef ve vergi sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara (özelgelere) ilişkin, müracaatın nereye yapılacağı, yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlara açıklık getirilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin "Özelge talebinin kapsamı" başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;
             "(1) Özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkındaki izahat taleplerine ilişkin olarak verilir.
            (2) Mükelleflerin aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında değerlendirilmez:
            a) Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri.
            ...
            ç) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat talepleri.
            ..."
             hükümleri yer almaktadır.
            Bu hükümler doğrultusunda, izahat talep ettiğiniz ancak özelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan hususlara ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü açıklanmamıştır.
           Bilgi edinilmesini rica ederim.