Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Yapılan işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2012/5-102
24/04/2012
Konu
:
Yapılan işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk


            İlgide kayıtlı özelge talebinizle, ekteki sözleşmede belirtilen "..... Sulaması İnşaatı" kapsamındaki kanal kil ve küskü dolgu malzemesinin ocakta her şartta kazılması, malzemenin dolgu sahasına nakledilmesi ve DSİ teknik şartlarına uygun olarak serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve ara tabakaların istenilen kotta tesviye edilmesi işinin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.
             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.
             Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde  geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.
             Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekir.
             4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde "yapım" bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.
             Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.
             İlgide kayıtlı özelge talebiniz ekindeki sözleşmelerin incelenmesi neticesinde; sözleşmelerin .... İnş.Tic.ve San.Ltd. Şti. ile şirketiniz arasında imzalandığı; sözleşmelerin konusunun ".... Sulaması İnşaatı" kapsamındaki kanal kil ve küskü dolgu malzemesinin ocakta her şartta kazılması, malzemenin dolgu sahasına nakledilmesi ve DSİ teknik şartlarına uygun olarak serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve ara tabakaların istenilen kotta tesviye edilmesi işi olduğu; sözleşmelerde .... İnş.Tic.ve San.Ltd. Şti.'nin işveren, Şirketinizin ise yüklenici olarak yer aldığı; 20.05.2009 tarihinde imzalanan sözleşmenin 3 üncü maddesine göre, Şirketinizin taşeron olarak 20.05.2009 ile 31.12.2009 tarihlere arasında yapacağı işleri sözleşme fiyatları ile yapmakla yükümlü olduğu, 17 inci maddesine göre de sözleşme kapsamındaki bütün işlerin Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi ve DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Birim Fiyat Cetveli ile Özel Teknik Şartnamesindeki yapım şartlarına göre yapılması gerektiği, ek sözleşme ile de işveren tarafından önceki sözleşmenin 19 uncu maddesinde belirtilen hususlar dahilinde iş miktarları arttırılarak sözleşmenin süresinin 31.12.2010 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmıştır.
             Buna göre; ".... Sulaması İnşaatı" kapsamında şirketinizce yüklenen işlerin inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, anılan işin 20.05.2009 tarihinde düzenlenen ilk sözleşmede belirtilen sürede bitirilmeyip düzenlenen ek sözleşme ile izleyen yıla sarkması nedeniyle, yıllara sari hale gelen işle ilgili olarak ek sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren  şirketinize ödenecek istihkak bedellerinden 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.