Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Adi ortaklıkta hisse devri

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-54-72
17/12/2011
Konu
:
Adi ortaklıkta hisse devri


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numarasına kayıtlı ... ortaklığının ortağı olduğunuz, diğer ortak ... hiçbir hak talep etmeden ortaklıktan ayrılacağı, yerine ... ortak olarak alınacağından bahisle aynı vergi kimlik numarası ile ... ve ... ortaklığı olarak ortaklığın devam edip etmeyeceğiniz ve defter ve belgeleri kullanmaya devam edip edemeyeceğiniz hususunda tereddüte düştüğünüz belirtilerek, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
818 sayılı Borçlar Kanununun 520. maddesinde yer alan düzenlemede adi ortaklık iki veya daha çok kişinin emeğini ya da malını bir amaca ulaşmak için birleştirdikleri bir sözleşme türü olarak tanımlanmaktadır. Adi ortaklığın amacı, ortakların sorumlulukları, sermayesi, borçları ve alacakları bu kanunda düzenlenmiştir. Adi ortaklık tüzel kişiliği haiz olmayıp Borçlar Kanunu hükümlerine göre kurulur ve son bulur.
Borçlar Kanununun 534-538 madde hükümleri kapsamında iştirak halinde mülkiyet esasına göre faaliyet sürdüren adi ortaklıklar elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından bağımsız bir ünite olarak kabul edilmemiştir. Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç ayrı ayrı ticari kazanç sayılmıştır. Ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ticari kazanç olarak münferiden beyan etmek zorundadırlar. Ancak adi ortaklık KDV yönünden vergi mükellefi gelir stopaj yönünden ise vergi sorumlusu olarak kabul edilmiştir.
3065 Sayılı KDV Kanunun 1/1. maddesinde her türlü ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili yayımlanan 25 Seri No'lu KDV Genel Tebliğinin  (C) bölümünde; adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemlerinin katma değer vergisine tabi olmayacağı açıklanmıştır.
Bir adi ortaklıkta ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortak veya ortaklara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemleri ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayacaktır.
Ortak değişikliğinin, ortak sayısındaki artış veya azalışın mükellefiyete etkisi olmayacaktır. Bu itibarla, ortaklık adına vergi numarası verilmesinde esas alınan ortağın ayrılması durumunda ortaklık numarası değişmeyeceğinden, adi ortaklığa ait defter ve belgeler kullanılabilecektir. Ayrıca devir itibariyle kullanılmamış belgelerin (Fatura,sevk irsaliyesi vs) yeni ortaklığın kaşesi basılmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.