Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Gümüş alaşımlı kaynak teli tesliminde KDV tevkifatına esas alınacak matrah hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-576
26/10/2011
Konu
:
Gümüş alaşımlı kaynak teli tesliminde KDV tevkifatına esas alınacak matrah.


            İlgide kayıtlı dilekçenizde özet olarak; üretim yöntemi gereği tek başına kaynak teli yapımında kullanılamayan ancak 30 çeşide yakın diğer metal hammaddelerin muhtelif oranlarda karıştırılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen "gümüş alaşımlı kaynak teli" teslimlerinizde uygulanacak katma değer vergisi tevkifatına esas alınacak matrahın gümüş bedelinin de dahil olduğu tutar olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.
             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 96 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması" başlıklı (5.3.) bölümünde;
            ".........Bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür."
            denilerek konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
             Öte yandan anılan Kanun'un istisnaları düzenleyen 17'nci maddesinin (4-g) bendinde; külçe gümüş teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin "Külçe Gümüş ve Gümüşten Mamül Eşya Teslimleri" başlıklı (2.) bölümünde;
             "Buna göre, gümüşten mamül veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında katma değer vergisi matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir. Eşyanın bünyesinde yer alan külçe gümüş tutarı, kullanılan gümüşün ayarı göz önünde tutularak tespit edilecek, bu miktarın işlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş değeri ile çarpılması sonunda, satış bedelinden indirilecek tutar belirlenecektir. ........."     
          açıklamasına yer verilmiştir.
            Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere;
             -Esas itibariyle katma değer vergisinden istisna olan külçe gümüşe muhtelif oranlarda ve 30 çeşide yakın diğer metal hammaddelerin karıştırılması suretiyle üretilen "gümüş alaşımlı kaynak teli" teslimlerinde; mal bedelinden "külçe gümüş" tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması,
             -Bahse konu "gümüş alaşımlı kaynak teli" tesliminin; içinde bulunan bakır alaşımı nedeniyle 96 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına tabi tutulması,
            -Teslimi gerçekleştirilen "gümüş alaşımlı kaynak teli" bedelinden katma değer vergisine tabi olmayan külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tevkifat uygulanması,
            gerekmektedir.
            Bilgi edinilmesinirica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.