Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

İhraç kayıtlı satışlarda döviz kuru

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.10.15.02-2011.VUK-127-902-120
02/11/2011
Konu
:
İhraç kayıtlı satışlarda döviz kuru


      İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesine uygun biçimde gerçekleştirdiğiniz ihraç kayıtlı satışlarınıza ilişkin faturalarınızı yabancı para birimi üzerinden düzenlediğiniz belirtilerek, bu faturalarınızda yer alan tutarları Türk Lirasına çevirirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurunun mu yoksa döviz alış kurunun mu esas alınacağı hususundaki Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesinde, "1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.
            2.a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı  aranmaz.", 280inci maddesinde ise, "Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.
            Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur." hükümlerine yer verilmiştir.
            Ayrıca, 404 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, "130 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir." açıklaması yapılmıştır.
         Buna göre, yurt içindeki firma adına düzenleyeceğiniz faturalarınızın, Türk para birimi ile düzenlenmesi esas olup, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı bulunmamaktadır.
            Bu durumda, yabancı para birimi kullanarak düzenlediğiniz faturaların Türk Lirasına çevrilmesinde, faturanın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması gerekmektedir.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.            


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.