Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

İhracattan doğan alacağın tedarikçi firmaya temlikine ilişkin noterde düzenlenecek temliknamenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup MüdürlüğüSayı   :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-479                                                                               02/05/2012
Konu : İhracattan doğan alacağın tedarikçi firmaya
temlikine ilişkin noterde düzenlenecek temliknamenin
damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.....

İlgi :   ... tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ihracatınız nedeniyle merkezi Danimarka'da bulunan şirketten olan akreditif alacaklarınızın tedarikçi firmaya temlikine ilişkin noterde düzenlenecek temliknamenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Kanun hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 1 Seri No'lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'in, (3.1) İhracat İşlemleri başlıklı bölümünün (3.1.2) fıkrasında, ihracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği açıklanmıştır.
Özelge talep formu ekinde yer alan, "Temlikname" başlıklı kağıdın incelenmesinden, merkezi Danimarka'da ... Roskilde adresinde bulunan  ... ünvanlı şirketten ... sayılı akreditif alacağınızın ... San.Tic. Ltd.Şti.'ye temlik edildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanızın yurt dışındaki şirketten olan akreditif alacaklarının .... San. Tic. Ltd. Şti.'ye temlikine dair düzenlenen kağıdın, söz konusu alacağın ihracattan kaynaklandığının dolayısıyla ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde, damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.  
Grup Müdürü