Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Nakliye Hizm.KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.4.DEF.0.37.10.00-Katma Değer Vergisi-25
04/11/2011
Konu
:
Nakliye Hizm.KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, .. Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğunuz tomruk taşıma sözleşmesine istinaden ...'dan ...'ya tomruk naklini gerçekleştirdiğiniz belirtilmekte olup, söz konusu işin tevkifata tabi olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.
            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.
            Buna göre, Kooperatifiniz tarafından gerçekleştirilen söz konusu nakliye hizmeti 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulacak işlemler arasında yer almamaktadır.
            Öte yandan, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde fazla ve yersiz tevkif edilen verginin iadesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.