Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Spor toto bayiliğinden elde edilen komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-1779
01/06/2012
Konu
:
Spor toto bayiliğinden elde edilen komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; spor toto bayiliği suretiyle internet üzerinden spor toto müsabakaları ve müşterek bahis oyunu oynanması alanında faaliyet gösterdiğinizden bahisle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca kesilecek komisyon faturasında katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı, söz konusu bayiliğin yanı sıra başka işlemlerinizin olması veya işletmeye ait sabit kıymetlerin satılması durumunda bu işlemlerle ilgili olarak KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı, KDV hesaplanması durumunda, hesaplanan KDV nin indirimi hususunda görüş talep edilmektedir.
            KDV Kanununun;
           1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-b maddesinde, her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanmasının KDV ye tabi olduğu,
            8/e maddesinde; her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenlerin KDV nin mükellefi olduğu,
            23/a maddesinde, spor toto oyununda ve milli piyango dahil her türlü piyangoda oyuna ve piyangoya katılma bedelinin özel matrah şekline tabi olduğu,
            29/4 üncü maddesinde, Maliye Bakanlığının vergi indirimi ve uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili olduğu,
            58 inci maddesinde ise; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği
            hükme bağlanmıştır.
            Buna göre, iddia ve spor toto oyunlarında verginin mükellefi bu oyunları tertipleyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığıdır. Oyunlara katılma bedelinin KDV matrahını oluşturduğu söz konusu oyunlarda, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, bayi karını da ihtiva edecek şekilde nihai katılma bedeli üzerinden KDV yi hesaplayarak beyan etmektedir.
            Firmanız faaliyetinin sadece özel matrah şekline tabi işlemlerden (spor toto, müşterek bahis oyunları) ibaret olması halinde KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. Bu durumda, faaliyetinize ilişkin piyasadan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacak, Kanunun 58 ve 29/4 üncü maddeleri kapsamında kurum kazancının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.
            Firmanız tarafından özel matrah şekline tabi işlemlerin, KDV ye tabi diğer işlemlerle birlikte yapılması halinde söz konusu faaliyetinizi 1 no.lu KDV beyannamesinin 42 nci satırında beyan etmeniz gerekmektedir. Bu durumda mal ve hizmetler nedeniyle yüklendiğiniz KDV, vergiye tabi işlemleriniz nedeniyle hesaplanan KDV den indirilebilecektir.
            Öte yandan, özel matrah şekline tabi işlemlerinize ait komisyon bedeli için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmayacaktır.
            Diğer taraftan, bu faaliyetle ilgili kullanılan firmanız aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin satılması işlemi KDV ye tabi olacaktır.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.