Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Çift vergi kimlik numarası ile düzenlenen faturanın Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü


Sayı
:
64950229-VUK-29-2-79
19/04/2013
Konu
:
Ba Formu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, ihale ile Orman Genel Müdürlüğüne ait Orman İşletme Müdürlüklerinden mal aldığınızı, 2010 Eylül döneminde Eskişehir ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüklerinden alınan mallar ile ilgili Ba formunda Orman Genel Müdürlüğüne ait hesap numarasını yazdığınızı, vergi dairesinin ise Ba formunda her bir işletmenin kendi hesap numarasının yazılması gerektiğinden düzeltme talep ettiğini belirterek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.
             Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.
             Öte yandan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 ve müteakip yıllara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarının bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.
             Tebliğin 1.2.1. bölümünde; "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir" ve 1.2.2. bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
              Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (FormBa)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir.
             Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dâhil tutarlar dikkate alınacaktır" hükümleri yer almaktadır.
            Aynı tebliğin, 1.1.1. bölümünde "Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir" ile 3.2.3. bölümünde "Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir" açıklamalarına yer verilmiştir.
             Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde, faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
            "1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;" açıklaması yer almaktadır."
             Aynı konu ile ilgili olarak Dyias (Dökümantasyon Yönetim Sistemi) üzerinden Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilmiş olan bir görüş yazısında;
 " ........................
             Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."
             Anılan Kanunun 230 uncu maddesinde " faturada en az faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarasına; faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasına; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasına; malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarına ilişkin bilgilerin bulunacağı hükme bağlanmıştır."
             Yukarıda belirtilen hükümlere göre, herhangi bir mal alımı ya da hizmet ifası halinde düzenlenecek faturada malı teslim eden ya da hizmeti ifa edene ait bilgilerin yer alması gerekmektedir.
             Bu durumda, Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğünce teslim edilen mal ya da ifa edilen hizmet karşılığında faturada sadece kendilerine ait vergi kimlik numarasına yer verilmesi gerekmektedir" açıklamasına yer verilmiştir.
             Ayrıca, özelge ekinde bulunan Eskişehir ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüklerinden alınan mal alımlarına ilişkin faturalarda Orman işletme müdürlüklerine ait vergi kimlik numaraları ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne ait (...) vergi kimlik numarasının da yer aldığı görülmüştür.
             Öte yandan Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün, 30.04.2010 tarih ve  B.18.1.OGM.0.73.01.847.03/1708  sayılı Orman Bölge Müdürlüklerine göndermiş olduğu yazıda;
             "Bilindiği üzere Orman Ürünlerinin satış işlemlerinde alıcılara 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230-231 maddeleri kapsamındaki şekil ve şartlarda hazırlanmış faturalar düzenlenerek verilmektedir. Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde mal ve hizmet teslim ve alımlarından dolayı Döner Sermayeli Kuruluşlarımız KDV Beyannamesi ile Ba-Bs formlarını da ilgili Vergi Dairelerine vermek zorundadır.
            Döner Sermayeli Kuruluşlarımızca düzenlenen faturalarda Kurumumuza ait vergi numaralarının hatalı veya eksik yazılması sebebiyle Ba ve Bs formları için vergi dairelerince hatalı işlemden dolayı ceza uygulanmaktadır.
             Bu nedenle Döner Sermayeli Kuruluşlarımız Orman İşletme Müdürlüklerince düzenlenecek faturaların şekil ve şartlarının mutlaka 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri kapsamındaki şekil ve şartlarda hazırlanmış faturaların üzerinde bulunması gereken bilgilerin tam yazılması, vergi numarasının Kurumlar Vergisi ... Vergi Dairesi (...) numarası ile birlikte ilgili Döner Sermaye Orman İşletme Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Katma Değer Vergisi numarasının mutlaka yazılması hususunda konunun tüm Döner Sermayeli Kuruluşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim" ifadelerine  yer verilmiştir.
             Yukarıdaki açıklamalara göre, 2010/Eylül dönemine ait Ba bildirim formunda yapılan vergi kimlik numarası hatasıyla ilgili olarak adı geçen mükellefin bir kusuru bulunmadığı, vergi dairesince hatalı vergi kimlik numarasının yer aldığı bildirimin Ba-Bs analiz çalışmaları ve bilgilerin doğruluğu açısından düzeltilmesini istemesi halinde, mükellef tarafından ilgili döneme ait düzeltme bildiriminin elektronik ortamda yapılması gerekmekte olup, yapılacak düzeltme bildirimi için ise Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.
             Bilgilerinizi rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.