Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı
:
21152195-130-534
23/08/2013
Konu
:
İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması.

            İlgi özelge talep formunda; Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında gemi işletmecilerine verilen tadil bakım ve onarım hizmeti için Vergi Dairelerinden alınacak istisna yazısının; Firmanın aynı gemisine bir ay içinde verilen birden fazla bakım ile her ay veya iki ayda bir yapılacak bakım hizmeti için geçerli olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.
           KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.
           48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin, "İstisnanın Belgelenmesi" başlıklı 3 üncü bölümünde; söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenlerin vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini verecekleri açıklanmıştır.
2012/2 Sıra No.lu KDV İç Genelgesi ekinde bulunan (EK-4) "Araçların Tadili, Bakımı ve Onarımına İlişkin Verilecek Yazı Örneği"  bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yapacak firmaya ibraz edilmek üzere verilecektir. Deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yapacak mükellefin adresi, faaliyet konusu ile vergi kimlik numarasının belirtileceği söz konusu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanunu'nun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.
            Buna göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin KDV Kanununun 13/a maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmak için bağlı bulundukları vergi dairesinden aldıkları yazı bir takvim yılı için geçerli olmak üzere düzenlenmekte olup, bahse konu yazının kapsadığı tarihler arasında ait olduğu araç için yapılacak tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin tamamı için kullanılması mümkün bulunmaktadır.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.