Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında birikmiş tutarın “amortismana tabi iktisadi kıymet” olarak aktifleştirilip aktifleştirilemeyeceği hk.

T.C.
VAN VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:
60757842-Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ak-6
11/04/2014
Konu
:
Amortismana tabi kıymetlerin aktifleştirilmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin Van ili kent merkezinde yatırım teşvik belgesi kapsamında ... bir turistik konaklama tesisi yaptığını, teşvik belgesine göre yatırıma başlama tarihinin .../20.., yatırım bitirme tarihinin .../20.. olduğu, teşvik belgesindeki vergi indirim oranının %90, katkı oranının ise %60 olduğu, Van depremi nedeniyle var olan güvenli tesis ihtiyacı nedeniyle tesisin konaklama ve buna bağlı belli bölümlerini 20.. yılında faaliyete sokmak zorunda kaldığınızı ve yatırıma hız vererek fiilen 31/12/20.. tarihine kadar tamamlanmış duruma getirdiğinizi, turizm işletme belgesinin Nisan 20.. de alınabildiğini, teşvik kapatma prosedürleri ve çalışmaların da halen devam ettiğini belirterek,
             1- 31/12/20.. tarihi itibariyle, ... turistik otel işletme belgesi alınmadığı ve yatırım teşvik belgesi kapatma prosedürleri tamamlanmadığı halde, konaklamaya uygun otelin bütün bölümlerinin kullanıma hazır hale geldiğini ve 2011 yılındaki deprem sonrası konaklama ihtiyacı nedeniyle, kullanıma açılan otelden gelir elde edildiğini, bu durumda 31/12/20.. tarihinden önce konaklama tesisinin fiilen kullanılmaya başlanıldığından dolayı, "yapılmakta olan yatırımlar" hesabında birikmiş tutarın "amortismana tabi iktisadi kıymet" olarak aktifleştirip aktifleştiremeyeceği,
            2- Yatırım işletmeye açıldığı için, yatırım teşvik belgesi kapanmamış ve turizm işletme belgesi 20.. sonuna kadar alınmamış olsa bile, bu tesislerden 20.. yılında elde edilen gelirler açısından 5838 sayılı Kanun kapsamında yapılan ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca öngörülen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı,
            3- 5838 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik sisteminde şu sıralar ciddi değişikliklerin öngörüldüğünü, özellikle 6. bölgeye dahil edilen Van ilindeki bu yatırımlarının da bu ilave hükümlerden ve değişikliklerden etkileneceğini, bu durumda ... tarih ve ... no.lu teşvik belgesiyle .../20.. tarihinde başlayan ve henüz teşvik kapatma işlemleri tamamlanmayan bu yatırımlar için yeni yatırım teşvik hükümlerinden yararlanma imkanının olup olmayacağı,
            hususlarında görüş bildirilmesi talep edilmektedir.
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,
            "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
            (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.
            ...
            (4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.
            ..."
            hükmüne yer verilmiştir.
            Bu hüküm uyarınca, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde belirlenen ve Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Ancak, anılan madde kapsamında belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.
            Öte yandan, özelge talep formunuz eki 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenmiş yatırım teşvik belgesinde yararlanabileceğiniz istisna, muafiyet ve indirimlere yer verilmiş olup 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan avantajlardan 2012/3305 sayılı Kararnameye istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeniz bulunması halinde bu teşvik belgeniz kapsamında yapacağınız yatırım harcamalarıyla sınırlı olmak üzere yararlanabileceğiniz tabiidir.
            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.
            Bu hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmenin aktifine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması gerekmektedir.
            Mezkûr Kanunun 320 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında ise her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği, amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamayacağı hükme bağlanmıştır.
            Buna göre, deprem sonrası konaklama ihtiyacı nedeniyle kullanıma açılan ve dilekçenizde de ifade edildiği üzere 20.. yılında bütün bölümleri kullanıma uygun vaziyette olan otel binasının Binalar Hesabına kaydedilmesi gerekmekte olup, bu bina için amortisman ayrılması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, 20.. yılında ayrılmayan amortismanın daha sonra ayrılması mümkün bulunmamaktadır.  
            Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.